Verkleedung vun enger Stee huet gebrannt

Datum: 1. Januar 2017
Alarmzeit: 0:15 Uhr
Alarmierungsart: Pipsert Alerte Générale Feuer
Dauer: 45 Minuten
Art: Brand B2
Einsatzort: Roeser
Mannschaftsstärke: 9
Fahrzeuge: DLK 23/12 , HLF 2/1

 

Den eichten Asaz am neie Joer huet och net laang op sech waarde gelooss.

Um 00.15 si mir mat: Alerte generale „Feier“ mat  der Meldung B2, Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus geruff ginn.

Op der Platz huet sech awer erausgestallt dass just eng Baatsch un enger Stee Feier gefaangen hat, anzwëschen awer schonns aus wor.

Secherheetshalwer ass mat der Wärmebildkamera awer nach eng kéier kontrolléiert ginn.