Dachstuhlbrand

Dachstuhlbrand

Datum: 9. Dezember 2016
Alarmzeit: 15:48 Uhr
Alarmierungsart: Pipsert Alerte Générale Feuer
Art: Feuer B2
Einsatzort: Livange
Mannschaftsstärke: 65
Fahrzeuge: DLK 23/12 , GW , HLF 2/1 , MTW 1 , MTW 2
Weitere Kräfte: Centre d’Intervention Bettembourg , Centre d’intervention Hesperange , Gemeindeverwaltung Roeser , Police , Vertreter der ASS


Einsatzbericht:

Zwee mol Féier am Réiserbann um Mëttwoch.

Um Mëttwoch den Mëtten, um 15:48, goufen d’Réiserbänner Pompjeeën (Alerte Generale) zesummen mat dem Centre d’Intervention Beetebuerg (Permanence) op en Feier mam Stéchwuert “B2, Livange Feuer/Rauchentwicklung Dach/Dachstuhl“ alarméiert.

Schonn vun Wäitem konnten d Equippen eng staark Dampwollek erkennen. Op der Platz ukomm, hunn d’Flamen aus dem Dag geschloen. Doriwwer raus koum et zu enger Duerchzündung am Daachgespär, wouduerch den ganzen Daach dono an Vollbrand stoung. Direkt gouf een C Ugrëff opgeriicht fir eng eicht Brandbekämpfung vun baussen ze man. Aus dem HLF 2.1 hunn sech zwee Otemschutztruppen prett gemat an sinn mat zwou C-Lanzen an den Innenugreff, si goufen dobäi vun engem 3. Trupp vun Beetebuerg ënnerstëtzt.
Parallel goufen zwee Läschugreff iwwer DLK vun Reiser an dem TMF vun Beetebuerg preparéiert fir den Daach vun baussen ofzeläschen an ofzedecken.
Well kloer war dass nach méi Otemschutzdreier gebraucht ginn, gouf decidéiert eng Alerte General fir Beetebuerg an och eng Alerte General Otemschutzdreier fir Hesper ze drécken.

D’Feier war géint 17:00 Auer ënner Kontroll, mee d’Läschaarbeschten hu nach eng gutt Zéit gedauert, géint 19:30 Auer konnten dunn de gréissten Deel vun den Equippen erëm rafueren. Eng Brandwaach vun 3 Leit sinn d’Nuet iwwer op der Platz bliwwen, an hunn regelméisseg kontrolléiert op keng nei Brandnächter entstan sinn. Mee domadder war et net gedoen, d Material huet missen Gebotzt ginn fir dass mer nees Asazbereet sinn, well den nächsten Asatz kann zu all Moment kommen.

Op der Platz waren:
– D’ Pompjeeën vun Réiser mat HLF 2.1, DLK 23 12, TLF 2.1, GW2, MTW1, MTW2 an 28 Leit
– De Centre d’Intervention Bettembourg mat HLF 2 1, HLF 2 2, TMF 2 1, ULF 1 1, MZF 2 1, ELW 1 1, KDOW 2, MTW 1, MTW 2, Ambulanze an 26 Leit
– D’ Pompjeeën vun Hesper mat HLF 2 1, TLF 2.1, KDOW an 11 Leit
– Den Regionalinspektor
– D’ Police
– D ‘Réiser Gemeng Madame Quintus Renée an Madame Pesch Marianne vum Schäfferot a Leit vum Service Technique

Een groussen Merci, gëllt den Noperen déi d’Asätzkräft während den Läschaarbeschten mat Kaffee, Téi an Schoki versuergt hunn.

Während den Läschaarbeschten vum Dachstullbrand zu Léiweng, gouf, um 17:44 nach een Feier zu Crauthem gemellt. Hei war d’Stechwuert “B3 Crauthem Lagerhalle“. Well d’Equippe vun Réiser awer nach mam éischten Asatz amgaang war, gouf direkt den Center Diddeleng geruff an Pompjeeën vun Weiler la Tour. Den HLF vun Hesper an de Chef de Corps vu Réiser sinn direkt vun Léiweng aus op Platz gefuer. Eng Industrie Hal vun 60 Meter stoung ganz ënner Damp, hei hat et am hënneschten deel gebrannt. Zwee Trupp’en vun Hesper an 1 Trupp vu Weiler konnten ënner Otemschutz d’Feier ënner Kontroll bréngen. No dem Lëften vun der Hal mat Lüfter’en konnten Brandnäschter geläscht ginn.

Op der Platz waren:

– D ‘Pompjeeën vun Reiser 3 Leit
– De Service Incendie Commune de Hesperange – Centre d’intervention Hesperange mat HLF, TMF, KDOW an 11 Leit
– De CID Centre d’Intervention Dudelange mat Ambulanze, HLF, LF, ELW 16 Leit
– D’ Pompjeeën vun Weiler La Tour mat LF a 7 Leit
– Den Regionalinspektor adjoint
– D’ Police
– D’Reiser Gemeng Madame Pesch Marianne vum Schäfferot a Leit vum Service Technique